Archief jaarverslag

DE HISTORISCHE KRING LOSSER IN 2017

Terug naar actuele jaarverslag   

Ledengroei
We telden op 1 januari 2017 981 leden, dat waren er 151 meer dan op 1 januari 2016. Daarmee was 2016 een recordjaar. Een dergelijke ledengroei in één jaar lijkt moeilijk te overtreffen. En eenmaal zal er toch een eind komen aan die groei? Zo langzamerhand is bijna iedereen in Losser, Overdinkel en Glane toch al lid? Niet dus; tenminste niet in 2017. Op 1 april konden we ons 1000-ste lid noteren.

1000-ste lid

Op 24 juni 2017 hebben we, tijdens een feestelijke bijeenkomst, Hans Luijerink uit Overdinkel, als zodanig in het zonnetje gezet. Betty Wolf (ook uit Overdinkel) en Mariola Dieperink uit Losser vielen net buiten de boot als het om de ‘eeuwige roem gaat’. Alle drie kregen ze echter een rijk gevulde mand met streekproducten aangeboden en het prachtige boek ‘Losser laat je niet los’.

 En nu wilt u natuurlijk nog weten of er na 1 april 2017 nog leden bijgekomen zijn. Dat is inderdaad het geval. We sloten het jaar 2017 af met 1067 leden. In een jaar tijd dus weer een groei van 86. Die ledengroei maakt het voor de HKL mogelijk om bestaande activiteiten uit te breiden en nieuwe te ontwikkelen, zoals de recente verhuizing naar het Kulturhus. Zonder de ledengroei van de laatste jaren was dat financieel niet mogelijk geweest. Om deze groei te stimuleren zijn we in 2017 veel de ‘straat op geweest’. We waren present bij de Oldtimershow op de Steenfabriek, bij het Euregiofeest in Overdinkel, bij het Brueghelfestijn In Losser en bij de Kerstmarkten in Overdinkel en Losser.

 De Avonden, de Middag (excursie) en Andere activiteiten
We begonnen het jaar 2017 op 2 januari met onze Niejoarsvisite. Zoals altijd een zeer geanimeerde bijeenkomst. De zaal zat helemaal vol met leden, die knieperkes en boer’njongens kregen aangeboden. Thea Evers en Jack Scholtens hadden weer een mooie quiz gemaakt. Knieperkes en boer’njongens

Op 13 februari verzorgde de heer Henk van der Velde van ADC ArcheoProjecten een lezing over de resultaten van de opgravingen, die in de zomer van 2013  op het terrein van ’t Zijland werden uitgevoerd. Zijn bureau  was bij dit project betrokken en het rapport dat daarvan werd uitgebracht werd in de zomer van 2016 gepubliceerd. Behalve de opgravingen in Losser kwamen ook opgravingen elders in Oost - Nederland aan de orde.

 Op 13 maart kwam Cees Hoogendijk van de Historische Kring uit Wierden vertellen over de IJssellinie, het verdedigingswerk dat tijdens de Koude Oorlog (in de vijftiger jaren van de vorige eeuw), een Russische aanval tot staan had moeten brengen, maar zich gelukkig nooit heeft hoeven te bewijzen.

 De Jaarvergadering werd gehouden op zondagmiddag 23 april en daarna brachten we een bezoek aan de voormalige vliegbasis Twenthe. Dat bezoek werd begeleid door Adrie Roding, die in het najaar van 2016 voor ons op een avond ook al een presentatie over de geschiedenis van het vliegveld had verzorgd.

Op 30 oktober begon het winterseizoen met de presentatie van ‘Het Kasboek van de dominee’. Frans Jacobs, de auteur van het boek, hield een lezing over enkele bijzondere aspecten uit het kerkelijk en maatschappelijk leven in de 17de en 18de eeuw in Losser en bood eerste exemplaren aan, aan dominee Hennie Marsman en pastoor Andre Monninkhof. Het boek met de ondertitel  ‘De Kercken Reecken-Boeken van Losser’ is in veel opzichten een aanvulling op het in 2014 verschenen ‘Recht en onrecht in de Marke Losser’. Dat boek werd ook door Jacobs geschreven en is destijds aan al onze (toen nog maar 750) leden gratis aangeboden. ‘Beide boeken hebben dezelfde uitvoering. Voor degenen die het ‘setje’ compleet willen hebben: Het ‘Kasboek’ is nog volop te koop bij de boekhandel in Losser, bij de VVV en natuurlijk ook in de boekwinkel op onze site: www.historischekringlosser.nl.

Overdinkel
Overdinkel wordt, met nu al tegen de 200 leden, steeds belangrijker voor de HKL. Op 27 november werd daarom in Kulturhus ’t Trefhuus een avond georganiseerd voor en door Overdinkel. Ons Overdinkelse bestuurslid Bennie Nijhof verzorgde een PowerPointpresentatie aan de hand van oude foto’s. Hierna ziet u een van de unieke plaatjes uit zijn presentatie. De foto dateert van voor 1926 want toen waren volgens Van Helvoort  (in ‘Losser voorheen en thans’) de elektrificatie en de verharding van de belangrijkste wegen in Overdinkel al gerealiseerd.

Verharding van de Hoofdstraat in Overdinkel

De belangstelling was overweldigend en daarom was het maar goed dat we entreekaartjes hadden uitgegeven. Die grote belangstelling geldt trouwens voor al onze avonden. Door de groei van het aantal leden neemt ook het aantal bezoekers duidelijk toe.

 Regelmatig houden we ook zelf lezingen. Sietse Smit, Bennie Nijhof, Thea Evers en Georg van Slageren hebben diverse onderwerpen beschikbaar, die ze graag met anderen (ook buiten de HKL) willen delen. Voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met de genoemde personen of mailen naar secretaris@historischekringlosser.nl.

 De HKL op ‘papier’
Oet Dorp en Marke is het belangrijkste medium waarmee de HKL zich profileert. Door de sterke ledengroei werd de reguliere oplage verhoogd naar 1100 exemplaren. Momenteel (voorjaar 2018) is de oplage 1200.

 Het blijft verheugend dat we er steeds vrij gemakkelijk in slagen om een kwalitatief goed en door onze lezers ook hoog gewaardeerd tijdschrift te maken.  Een mooi voorbeeld van zo’n ‘kwalitatief goede en door onze lezers ook hoog gewaardeerde aflevering’ was in 2017 het zomernummer, dat voor een heel groot deel gevuld was met een artikel over ‘Willem Game, communist in hart en ziel’ (geschreven door Thea Evers).

Regelmatig leveren ook derden een belangrijk aandeel in de kopij en dat waarderen wij zeer.

 Naast ons eigen orgaan krijgen wij ook één keer per maand de gelegenheid om ons met verhalen (Week van Losser) en foto’s (Nieuwe Dinkellander) in de weekbladen te presenteren. En als we nieuws hebben is Hallo Losser een platform waar we nooit tevergeefs een beroep op doen.

De HKL op internet 
Behalve op papier treden wij ook steeds uitdrukkelijker digitaal naar buiten. De oudste vorm daarvan is de website, die op 11 september 2004  tijdens een open dag t.g.v. ons 35-jarig jubileum in gebruik werd gesteld. In 2009 vond er een revisie plaats en sinds kort wordt er ‘beraadslaagd’ over een algehele modernisering van de site. Onder de website ‘hangen’ intussen ook al ruim 23.000 bidprentjes, die al meer dan 300.000 keer geraadpleegd zijn. Dat werd in de bestuursvergadering van oktober gevierd met ‘gebak voor Jack’ (Scholtens, de ‘grote man’ achter de bidprentjes).

De bidprentjescollectie kreeg kort daarna ook aandacht in een bijlage bij alle dagbladen van de AD-groep (waar de Twentsche Courant Tubantia deel van uitmaakt).

 Op Facebook zijn we ook uitdrukkelijk aanwezig, met elke dag een plaatje en een praatje. Die aanwezigheid geldt ook voor onze aanwezigheid op het provinciale internetplatform MijnStadMijnDorp.  En ook in 2017 verscheen er regelmatig een digitale nieuwsbrief om te helpen  herinneren aan ledenavonden of andere activiteiten. Is uw e-mailadres bij ons nog niet bekend, geef het dan door aan: nieuwsbrief@historischekringlosser.nl

Open Monumentendag
Open Monumentendag (OMD) vindt in de gemeente Losser plaats met financiële steun van de gemeente en wordt georganiseerd onder auspiciën van de HKL en DDM (De Lutte). Het landelijke thema voor OMD 2017 was Boeren, Burgers & Buitenlui. De ‘aftrap’ was  op vrijdagavond 8 september op Erve Teussink in De Lutte met een door HCO/IJsselacademie georganiseerd multimediaal programma ‘Vooruitboeren in Overijssel’ (over de ontwikkelingen in het boerenleven in de 20-ste eeuw). In Losser waren op de zaterdag de gebruikelijke monumenten open gesteld.

Kulturhus
Het hele jaar zijn wij intensief bezig geweest met onze huisvestingssituatie. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat wij in september 2017 met de gemeente Losser een huurovereenkomst hebben ondertekend voor een ‘zaal’ van 73 m2 op de eerste verdieping van het Kulturhus plus een opslagunit in de kelder. De huurprijzen in het Kulturhus zijn marktconform en dat betekent dat  onze huisvestingskosten met een enorme sprong omhoog zullen gaan. Voor een deel kunnen we dat uit eigen middelen betalen (bescheiden contributieverhoging, sterke ledenaanwas van de laatste jaren en ook meer sponsorinkomsten d.m.v. advertenties).  Financieel werd het pas echt mogelijk toen wij door bemiddeling van het gemeentebestuur een onderhuurder vonden in de Stichting Leergeld. Deze stichting maakt op drie dagdelen per week exclusief gebruik van onze ruimte.

De huur is op 1 januari 2018 ingegaan en op het moment dat u dit leest zijn we dus al een beetje gewend aan de nieuwe situatie en bent u misschien al een keer bij ons op bezoek geweest, bijvoorbeeld tijdens de Open Dag op 10 maart jl.

Wat verder nog ter tafel moet komen
Ook dit jaar is er weer alle reden om met name onze leden te bedanken. Door hun voortdurende enthousiasme zorgen zij ervoor dat de HKL (hopelijk) tot in lengte van dagen blijft groeien en bloeien. Ook dank aan onze trouwe adverteerders. Wij hopen ook in 2018 weer een beroep op hen te mogen doen.

En verder zijn er veel activiteiten die zo vanzelfsprekend zijn dat we ze in het jaarverslag niet noemen. Voor iedereen die aan die activiteiten heeft meegewerkt: onze hartelijke dank.

Losser, maart 2018

Namens het bestuur van de Historische Kring Losser
Georg van Slageren (secretaris)