Archief jaarverslag

DE HISTORISCHE KRING LOSSER IN 2000

Terug naar actuele jaarverslag   

Jaarverslag 2000

In het jaarverslag van 1999 hebben we zo afscheid van elkaar genomen: ”En dank – niet in het minst aan al onze leden/donateurs. U maakt het werk van de Historische Kring mogelijk en eigenlijk zouden er veel meer mensen lid moeten worden. Hoe groter de groep mensen is die wij vertegenwoordigen in de Straatnamencommissie, Stichting de Dorpsbleek en de Monumentencommissie, die wij aanspreken in de samenleving of in de politiek, hoe gemakkelijker er geluisterd wordt en hoe groter de bereidwilligheid is om mee te denken. Als u ook vindt, dat de Historische Kring een wat nadrukkelijker plaats verdient in onze gemeenschap, kunt u daaraan meewerken door te helpen nieuwe leden te werven. U krijgt daartoe in 2000 alle kans.”

Dat u die kans zo royaal aangrijpen zou hadden we samen nauwelijks kunnen vermoeden! Het bestuur heeft u weliswaar op de goede weg geholpen door de fraaie presentatie van ons boekje “ Oet Dorp en Marke”, maar toch! Met schroom is het bestuur daar aan begonnen: eigenlijk was het wel iets boven de financiële ruimte van onze begroting! Als er nu eens honderd nieuwe leden bij zouden komen; dan zou het net haalbaar zijn! En zie, met veler hulp, met uw goede wil en enthousiasme is dat gelukt en hebben we nu 400 adressen waar ons boekje naar toe gaat. En als we nu samen ons best blijven doen om nieuwe vrienden in te lijven en we blijven doorgroeien naar het magische getal van 500…dan zijn we echt royaal over het dode punt heen en kunnen we onze contributie ongewijzigd laten, ook in het komende Euro-tijdperk. Daar zouden we best heel gelukkig mee zijn: steeds nog ongewijzigde contributie vanaf 1969. Met dank aan onze leden die dit mogelijk gemaakt hebben in het verleden en – naar wij hopen – ook voor de toekomst!

Ook ongewijzigd bleef onze doelstelling, zoals die is omschreven in de Stichtingsakte:

a. de beoefening van de historie, volkskunde en archeologie, en

b. het wekken van belangstelling, het opsporen en verzamelen van alles wat daarmee in verband staat.

In ons werk van alle dag betekent dat o.m., dat de Historische Kring zitting heeft in de plaatselijke Monumentencommissie, in de Straatnaamcommissie en in de Stichting De Dorpsbleek.

Wij hebben inspraak en wonen de vergaderingen bij en daar zijn we erkentelijk voor.

Beleid wordt gemaakt door het gemeentebestuur.

Op voorstel van de Historische Kring heeft ons gemeentebestuur indertijd het initiatief genomen tot oprichting van een stichtingsbestuur, dat de plannen vorm geeft en ontwikkelt van het Erve Kraesgenberg. Een lange en moeizame weg, maar men vordert gestaag en het geplande onderkomen voor de Böggels nadert zijn voltooiing.

Heel moeilijk blijkt het ook enkele projecten onder dak te brengen die op de gemeentelijke monumentenlijst staan. Al heel lang. Het ketelhuis van Van Heek en de steenfabriek van Damer, voorheen Osse.

Soms lost de tijd problemen op, vaak maakt de tijd ze alleen maar moeilijker.

Wij wensen ons gemeentebestuur wijsheid en inzicht toe om te komen tot de juiste afwegingen en de juiste beslissing.

BESTUURSVERGADERINGEN HISTORISCHE KRING

Deze vergaderingen vinden plaats bij de bestuursleden aan huis, nog steeds, want zoals u wel weet heeft de Historische Kring nog steeds geen eigen onderkomen. Juist wat de vergaderingen betreft is dat niet zo’n handicap. Bij elkaar aan huis vergaderen vergroot de prettige en vriendschappelijke omgang met elkaar en dat is alleen maar winst.

Er is vergaderd op:     17 januari        14 februari      13 maart          3 april        9 mei                                                       

                                   6 juni               12 september  3 oktober        17 oktober

                                   15 november   19 december

Bij de bestuursleden aan huis dus. En dat bestuur ziet er zo uit:

Thea Evers-Evers (vz.)Staringstraat 77581 BL Losser5382613
Herman Bourgonje (secr.)Enschedesestraat 197582 AE Losser5381615
Georg van Slageren (penn.mr.)Hogeweg 367582 CH Losser5382850
Leo AugustijnZweermanstraat 16a7582 AN Losser5386190
Gerda HogebrinkLutterstraat 557581 BT Losser5381291
Stieny Meijerink-HanninkLutterstraat 537581 BT Losser5385396
Hermien Scholten-VosGronausestraat 987581 CJ Losser5381972
Suub SmitSt. Maartenstraat 247581 AL Losser 5388996

ACTIVITEITEN

3 januari

De inmiddels traditionele Nieuwjaarsreceptie met  de niet minder traditionele dia-quiz. Een goed bezochte bijeenkomst, de eerste van het nieuwe jaar, gezellig, een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

3 april

De jaarvergadering. Ieder jaar probeert het bestuur “iets” aan de jaarvergadering te verbinden, dat het voor de leden de moeite waard maakt om de vergadering toch maar te bezoeken. Uit de aard der zaak is een jaarvergadering voor de meesleden niet zo’n aantrekkelijke bijeenkomst. Toch waren er dit jaar ca. 50 mensen in het Palthehuis in Oldenzaal. We werden rondgeleid in 2 groepen. Vanuit de schilderijlijsten heeft de familie Palthe, ernstig en waardig, zoals het bij tijd en stand paste, op de Losserse bezoekers neergezien en hebben wij naar hen opgezien…..in elk geval in de letterlijke betekenis.

7. 8 en 9 juli

Fototentoonstelling in de Aloysiusschool ter gelegenheid van de reünie bij het 70-jarig bestaan van de school. Op zondagmiddag was de school geopend voor de Losserse bevolking en zeer velen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om een kijkje te komen nemen. De heer Kortemeijer schonk twee boeken uit zijn verzameling aan de HKL, die ze in dank in ontvangst heeft genomen. Ze passen voortreffelijk in de collectie van de Historische Kring.

In juli verscheen ook het eerste nummer van “ Oet Dorp en Marke “ in het nieuwe jasje en werd een begin gemaakt met de ledenwerfactie, die mede door de inzet van onze leden tot zo’n doorslaand succes is geworden. We proberen nog in die geest door te gaan. De HKL verdient dat best!

1, 2 en 3 september

De HKL is present op het jaarlijkse Bruegheliaanse festijn. Dankzij de medewerking van onze trouwe vrijwilligsters, de dames Morsink, Benneker, Engbers en Wilke kon het bestuur ook dit jaar weer acte de presence geven. Hartelijk dank voor de geboden hulp en inzet!

9 september

De HKL heeft ook dit jaar weer medewerking gegeven aan de Open Monumentendag.

10 september

Op deze dag vertrok de jaarlijkse excursie naar het Neanderthalmuseum, de bedevaartskerken in Niveges en naar het slot Nordkirchen. Echter moesten we 17 mensen teleurstellen. De excursies van de HKL mogen zich altijd verheugen in een goede belangstelling en daar zijn we blij mee. Helaas lukt het nooit om er precies één volle bus van te maken en we moeten ons daarom maar houden aan het eenmaal ingevoerde systeem: inschrijving op volgorde van aanmelding. Dan vallen er helaas altijd wat mensen buiten de boot, in ons geval buiten de bus. Heel vervelend, maar niet te voorkomen. Met een herkansing in het volgende voorjaar, moeten we dan proberen nog een bus vol te krijgen. En u snapt het wel: die bus moet dan wel vol, anders kost het de penningmeester al te veel geld! We doen ons best.

19 november

Presentatie van het nieuwe boek van de HKL over het “Erve Beernink”, geschreven door mevr. H.Z. Scherphof-Bekker en mevr. C.S.M. Meijerink-Hannink. Mevr. Engelien Visschedijk-Beernink, stammend uit het oude geslacht Beernink uit Overdinkel, mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Zij was vanaf het begin heel nauw betrokken bij het veldnamenonderzoek, wist veel te vertellen over de geschiedenis en was contactpersoon tussen de familie en de Historische Kring. Het was een feestelijke avond voor de familie Beernink en zeker ook voor de schrijfsters van het boek, die er jaren mee bezig geweest zijn!

EN OOK NOG……….

De HKL was aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur.

Op 24 maart verzorgden we een diapresentatie bij de jubileumviering van de Jonge Böggelrieders en daansers.

Op 28 april was de HKL aanwezig bij de afscheidsreceptie van burgemeester Smit.

In mei draaide de heer Bruinink HKL-films voor de Club van alleenstaanden.

Op 17 mei verzorgden we een dialezing voor de bejaarden in Overdinkel

Op 15 juni waren we aanwezig bij de presentatie van een kunstkalender in Diepenveen

In november heeft de HKL medewerking verleend aan de “ Twentse Week “ in het

bejaarden/verpleeghuis. Mevr. Stieny Meijerink-Hannink mag nu toch echt wel eens genoemd worden voor het vele werk dat ze alleen al daarvoor op zich heeft genomen.

Op 2 november waren we aanwezig bij de presentatie van het Jaarboek Twente in Almelo

Op 13 november waren we uitgenodigd en aanwezig bij de presentatie van het boek over de stormramp in Borculo. De HKL had nog wat fotomateriaal beschikbaar gesteld, afkomstig uit de nalatenschap van oud-burgemeester Van Helvoort.

Op 20 november waren we aanwezig op een informatie-avond van de gemeente over de geplande herinrichting van het Martinusplein. We hebben daar aangedrongen op verantwoorde historische bestrating, die bij een goede keuze van de materialen en mits deskundig gelegd, ook voor mensen die wat slechter ter been zijn en  voor rolstoelers, geen probleem behoeft op te leveren

Op 30 november waren we aanwezig bij de presentatie van de Twentse Almanak in de Molen van Bels in Vasse.

Mevr. Meijerink is vanuit de HKL pr-medewerkster bij het Van Deinse-Instituut in Enschede. Zij maakt daar tevens deel uit van de Dialectcommissie. Zij maakt samen met mevr. Morsink-Elferink, mevr. Benneker-Elferink en mevr. Hogebrink, deel uit van het GOS (grens overschrijdende streektalen).

Via het gemeente-archief Enschede en met instemming van de Twentsche Courant Tubantia hebben wij een grote partij foto’s ontvangen, die allen betrekking hebben op Losser. Ze vormen een heel mooie aanvulling van onze fotocollectie.

In de kelder van het gemeentehuis hebben we de beschikking gekregen over meer ruimte, zodat we er nu 4 archiefkasten hebben kunnen plaatsen. Het allernoodzakelijkste en zaken die je echt niet zomaar thuis kunt hebben, kunnen we er kwijt. En de gemeente heeft er een tafeltje en een stoeltje bijgezet. Het is net echt.

             ……………………………………………………………………

En heel graag wil het bestuur dank brengen aan medeleden, die het telkens weer opbrengen, vrijwillig, zonder ophef, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, om klaar te staan bij het rondbrengen van convocaties en van het boekje “Oet Dorp en Marke”.

En toch is het soms geen mooi weer, en soms moet het vlug gebeuren, omdat de uitnodigingen wat aan de late kant zijn…..en het gebeurt wel en uw secretaris hoort nooit, echt nooit, gemopper. En dat kan eigenlijk alleen maar bij een echt goeie club, waar begrip is voor wat er gebeuren moet en wat een lidmaatschap wel eens  met zich meebrengt.

Dank aan de dames: G. Eicks, C. Engbers, J. Küpers-Oude Kempers en aan de heren: H. Bourgonje, G. Braam, H. ten Brake, F. Regtop en R. Smidt.

En ook aan degenen die wel eens te kennen hebben gegeven een handreiking te willen doen als de omstandigheden daar om vragen.

Als het echt nodig is zullen we daar graag gebruik van maken.

De Dinkel geet ziejn still’n gaank

wiej leu ok, mer nich zo laank

                  (Albert Poorthuis – Delden)

Ja, zo is het wel.

Steeds weer in het leven worden we gewezen op de eindigheid van ons bestaan en moeten we afscheid nemen.

Tot vorig jaar toe hebben we in ons jaarverslag de overleden leden vernoemd en herdacht.

Met enige schroom zien we daar dit jaar bewust van af.

Immers, het bestuur ontvangt slechts hoogst zelden officieel bericht van overlijden.

Dit houdt in, dat via een krantenadvertentie, of middels een mondelinge mededeling, het bestuur op de hoogte moet komen van het overlijden van een medelid.

U zult het ongetwijfeld met ons eens zijn, dat zeker bij een groeiend aantal leden, waar niet iedereen, iedereen meer kent of herkent als lid van de Historische Kring, het gevaar bestaat, dat iemand niet vermeld wordt……en anderen wel.

Dat kan echt niet!

Afscheid nemen en elkaar moeten loslaten is een diep ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven en een heel groot gemis.

Iedereen ervaart en voelt dat zo in de kring van mensen die hem/haar nastaan.

In dit afscheid, in dit heengaan, wil uw Historische Kring deelgenoot zijn en herdenkt met eerbied degenen die uit ons midden zijn heengegaan.

Dat zij rusten in vrede.

………………………

In het jaar 2000 heeft de Historische Kring uit de nalatenschap van oud-bestuurslid, de heer Frans Morsink, een uitgebreide collectie dia’s en foto’s ontvangen, die hij in de loop der jaren van ons dorp had gemaakt. Veel veranderingen, die we inmiddels nog met moeite voor de geest kunnen halen, zijn er op vastgelegd en ze helpen ons het beeld te bewaren en te completeren hoe ons dorp er ‘ooit’ heeft uitgezien. We zijn er dankbaar voor.

Van mevrouw van Helvoort-Bartelink heeft de Historische Kring ook weer een mooie schenking ontvangen uit de nalatenschap van oud-burgemeester van Helvoort. Boeken over Twente, artikelen uit kranten en tijdschriften over het Twente uit de twintiger jaren, foto’s, waar we ook andere historische verenigingen een plezier mee hebben kunnen doen, een groot schilderij, gemaakt door de in Zuid Afrika omgekomen zoon van de burgemeester, afbeeldend de karakteristieke paraplumaker Van Dam, bij de oudere Lossernaren nog wel bekend en een fraai schilderij, voorstellend de burgemeester zelf.

Die staan ergens op zolder en dat is heel kenmerkend voor de Historische Kring Losser. We hebben 4 kasten, diep in de kelder van het gemeentehuis en verder heeft ieder bestuurslid, zo eerlijk mogelijk verdeeld en rekening houdend met de beschikbare ruimte, HKL-materiaal opgeslagen in kamers, kasten en op zolder.

Het vergaderen bij elkaar aan huis is wel gezellig, maar de moeilijke bereikbaarheid van wat je soms nodig hebt of in wilt zien, is een grote handicap.

Eigenlijk mag het nog niet opgeschreven worden, want het hoort thuis in het volgende jaarverslag, maar dit jaar (2001) kan de Historische Kring een intentieverklaring insturen bij het Stichtingsbestuur van het Erve Kraesgenberg, waarin we te kennen geven, dat we graag een plaatsje willen hebben op de zolder van het Kraesgenberg, als dat straks klaar is.

En dan kunnen de bestuursleden hun eigen zolder leegpakken en die van het Kraesgenberg volpakken. Maar dan staat eindelijk alles wel bij elkaar en kun je misschien wat beter tot ontplooiing komen van activiteiten en in de contacten om je heen.

We wachten af en gaan door met alles wat op onze weg komt en past binnen onze doelstelling. Een heel belangrijk onderdeel daarvan is het boerderijonderzoek, dat de dames Meijerink en Scherphof al jarenlang, hardnekkig en serieus blijven voortzetten.

Het bestuur blijft zich inspannen om de contacten met de leden zo goed mogelijk te onderhouden, om verantwoorde bijeenkomsten te organiseren die de belangstelling verdienen van de leden en om  er een goede, gezellige vriendenkring van te maken die zich verbonden weet door al datgene dat de Historische Kring al sinds 1969 nastreeft.

En, zoals altijd en tot slot, willen we dank brengen aan onze voorzitter, die U en ons in alle vriendelijkheid, de historische weg wijst en vergezelt.

Losser, april 2001

H. Bourgonje, secr.

Balans per 31 december 2000
(in hele guldens)

31.12.2000 31.12.1999
Actief 
Inventaris1.350 900
Voorraad boeken8.051 10.314
Debiteuren835 140
Rabobank42.437 46.159
Postbank449 292
Kas96 255
Totaal53.218 58.060
Passief 
Vermogen28.360 30.479
Boekenfonds24.858 27.581
Totaal53.218 58.060

Rekening van baten en lasten 2000
(in hele guldens)

2000 1999
Baten 
Contributies8.880 7.430
Subsidie500 500
Rente1.529 1.286
Diverse baten226 108
11.135 9.324
========= =========
Lasten 
Activiteiten (avonden, etc.) ‘Oet dorp en marke Losser’2.753 6.958 1.628 1.055
Lidmaatschappen516 530
Administratiekosten1.127 423
Foto’s1.505 1.324
Bestuurskosten395 769
13.254 5.729
Saldo tekort resp. overschot-2.119 3.595
11.135 9.324

Toelichting

Om beter inzicht te geven in het normale exploitatieresultaat wordt het resultaat van de verkoop van boeken geadministreerd via een boekenfonds.

Het verloop van vermogen en boekenfonds is in 2000 als volgt:
(in hele guldens)

Vermogen

Saldo per 31 december 199930.479
Exploitatiesaldo 20002.119
Saldo per 31 december 200028.360

Boekenfonds

Saldo per 31 december 1999 27.581
Verkoop boeken8.770 
Boekwaarde verkochte boeken-10.268 
Afwaardering voorraad-1.225 
 -2.723
Saldo per 31 december 2000 24.858

Losser,  24 januari 2001

G.W.Th. van Slageren

penningmeester