Archief jaarverslag

DE HISTORISCHE KRING LOSSER IN 2006

Terug naar actuele jaarverslag   

Jaarverslag 2006

Op 3 januari begon het jaar voor de HKL met de traditionele Niejoarsvisite. Daar zit op zich weinig nieuwswaarde in, want de opzet is al jaren dezelfde. Al even traditioneel was de belangstelling van onze leden weer erg groot. We telden ongeveer honderd bezoekers en het was erg gezellig. Wel bijzonder was dat oud-Lossernaar Jan Kleerebezem aanwezig was.

De vader van Jan Kleerbezem was destijds hoofd bouwzaken van N.V. Textielmaatschappij L. v. Heek & Zn Losser en Jan woont tegenwoordig in Gendringen (Gld). De aanwezigheid van de heer Kleerebezem had een speciale bedoeling. Hij heeft de HKL namelijk een prachtig wandbord aangeboden.

Foto Andries Kuperus
(Foto Andries Kuperus)

Dit wandbord is in 1949 in opdracht van de directie van Van Heek vervaardigd ter gelegenheid van de opening van de spoorlijn Losser-Glanerbrug. Er zijn, volgens de heer Kleerebezem , slechts drie exemplaren van gemaakt. Eén voor de gemeente Losser, één voor de NS en één voor de directie van Van Heek zelf. Het exemplaar van de gemeente Losser is, voor zover ons en de heer Klerebezem bekend, verdwenen. Over het lot van het NS-exemplaar is niets bekend. Het is reëel om te veronderstellen dat het bord dat nu in het bezit van de HKL is, 'uniek' is. Wij zijn er dan ook erg blij mee.

Behalve het wandbord heeft de heer Kleerebezem ook nog een aantal foto's (van de bouw van de fabriek van Van Heek maar ook van directie en staf) aan de HKL afgestaan. Oók uniek materiaal, want er is bij en ná de opheffing van de fabriek veel archief- en fotomateriaal verloren gegaan. Veel is, volgens de heer Kleerebezem. zelfs bewust verbrand. Dat is erg jammer want de Historische Kring Losser zou wel 'brood' zien in een publicatie over een onderneming die in Losser zo'n belangrijke rol gespeeld heeft.

Op 7 februari hield de heer Bert Groothengel, streektaalconsulent van het Van Deinse Instituut voor ons een lezing met als titel Twents door is niks mis met”. De belangstelling voor de eigen streek en daarmee ook voor de eigen taal zit duidelijk in de lift. Toch is waakzaamheid, met name met betrekking tot de streektaal, geboden. Bert Groothengel verstaat de kunst om dit onderwerp op een zeer levendige manier aan de orde te stellen.

De laatste avond (‘voor leden en introducés’) van het seizoen  werd gehouden op 14 maart. De heer Gé Nijkamp uit Borne verraste ons met een lezing met als titel “Het boerenleaven van vrogger”. De heer Nijkamp belichtte in zijn lezing, ondersteund door dia’s, een zeer belangrijk deel van het leven destijds in onze streek. Dat het verhaal en de dia’s voor een belangrijk deel betrekking hadden op eigen familie gaf aan de avond een extra dimensie, wat door de talrijke belangstellenden erg werd gewaardeerd.

De jaarvergadering vond plaats op zondagmiddag 23 april. Onze voorzitter, Thea Evers, kon 31 leden welkom heten.

Aansluitend was een excursie georganiseerd naar de ‘mooiste synagoge van Nederland’. De synagoge van Enschede. Daar werden 40 deelnemers ontvangen en rondgeleid in het prachtig gerestaureerde gebouw. Eén van de rondleiders was de heer L.F. van Zuylen, schrijver van enkele boeken over de Joodse gemeenschap van Enschede en tevens eindredacteur van ‘De mooiste synagoge van Nederland’, het prachtige boek dat in 2003 werd uitgegeven na de restauratie van de synagoge.

De hierna volgende foto’s zijn gemaakt door Gerard Veldscholten.

Op de avond van 4 mei was de Historische Kring zoals gebruikelijk vertegenwoordigd bij de dodenherdenking. Namens het bestuur legden Gerda Hogebrink en Harry Dekkers een krans bij het oorlogsmonument op het Martinusplein. De foto werd door Jan Kienhuis gemaakt bij één van de oorlogsgraven op het rooms-katholieke kerkhof.

Aan het einde van de vakantieperiode namen we deel aan  het Brueghelfestijn. Dankzij de hulp van vrijwilligers konden we op 2, 3 en 4 september onze stand weer bemannen/bevrouwen en zo de geschiedenis van Losser, mede door onze boeken en tijdschriften, succesvol onder de aandacht brengen.
Veertien dagen later waren we ook present (met een fototentoonstelling en met de verkoop van boeken) tijdens de druk bezochte Spoordag, die op het terrein van Steenfabriek De Werklust werd georganiseerd.

Op 31 oktober begonnen we het nieuwe winterseizoen, evenals een jaar eerder, met een dialezing door de heer Andries Kuperus. De belangstelling was ook nu weer groot en zijn bijzondere plaatjes van “Losser  oud  en nieuw” met een toelichting vielen zeer in de smaak.

Ten slotte:

Het bestuur van de Historische Kring vergaderde 11 keer. Bestuursleden waren aanwezig bij de vergaderingen van de Monumentencommissie, Stichting Dorpsbleek, de Straatnamen-commissie, en de commissie Open Monumentendag. Er werden dialezingen verzorgd voor verenigingen en clubs. Ook in regionaal verband vertegenwoordigden bestuursleden de Historische Kring, bij diverse manifestaties en presentaties van boeken over Twente.

Oet Dorp en Marke verscheen zoals gebruikelijk vier keer. Het is zeer verheugend dat er zoveel aanbod van kopij is dat we nu al bijna een jaar vooruit kunnen met ons kwartaalschrift. Reden om eens aan uitbreiding van de omvang of het formaat te denken?

Minder verheugend is dat de Historische Kring Losser op 31 december 2006 minder  leden/donateurs telde dan een jaar daarvoor. Het aantal liep terug van 467 naar 449.

Losser, 10 april 2007

Georg van Slageren, secretaris