Archief jaarverslag

DE HISTORISCHE KRING LOSSER IN 2011

Terug naar actuele jaarverslag   

Jaarverslag 2011

200 jaar gemeente Losser

Losser vierde in 2011 dat de gemeente 200 jaar geleden is ontstaan. Ook de HKL droeg haar steentje  bij aan de jubileumactiviteiten.

Om te beginnen mochten we in de jaarlijkse gemeentegids tien pagina’s vullen met een beknopte 200-jarige geschiedenis van onze mooie Dinkelgemeente. En fraaie oude foto’s in sepiakleur, verspreid door de hele gids, geven een beeld van ‘hoe het vroeger was’. Die gids is zoals gewoonlijk in de hele gemeente huis aan huis bezorgd.

Ook waren wij intensief  betrokken bij de Historische Raadsvergadering. We hebben voor die op 7 juli 2011 in het openluchttheater Brilmansdennen ‘gespeelde’ raadsvergadering onderwerpen aangedragen die voor het voetlicht gebracht zouden kunnen worden. En dat gebeurde vervolgens op onnavolgbare wijze. Een unieke en onvergetelijke avond.

In de tien pagina’s in de gemeentegids konden we uiteraard maar een heel beknopt beeld geven van 200 jaar gemeentelijke geschiedenis. Daarom hebben we dit onderwerp in een extra dikke uitgave van ‘Oet Dorp en Marke’ (2011/3) verder uitgediept.

Logo 200 jaar Losser

Daarmee was voor ons het gemeentelijke jubileumjaar echter nog niet ten einde. Op 29 oktober opende de pas (op 23 september) geïnstalleerde burgemeester Sijbom onze tentoonstelling ‘200 jaar verslingerd aan de Dinkel’ in Galerie ’t Nien-End op Erve Kraesgenberg. De expositie, die tot 15 januari 2012 duurde trok ruim 1000 bezoekers.

Met het doel ook bij de schooljeugd belangstelling voor de historie van de eigen omgeving te wekken werd tegelijk met de tentoonstelling, met behulp van twee fraai vormgegeven boekjes (‘Speuren naar Sporen’), een speurtocht door het dorp georganiseerd. Zowel het vragen- als het antwoordenboekje werden via de scholen verspreid. Ook werden de kinderen uitgedaagd om hun kijk op hun omgeving (thuis, school, club) vast te leggen in woord en beeld. 

Open Monumentendag

Open Monumentendag (OMD) vindt plaats met financiële steun van de gemeente en wordt in Losser georganiseerd onder auspiciën van de HKL. Voorafgaand aan OMD en tijdens de dag zelf werd  een fraaie folder met mooie foto’s en veel informatie over de opengestelde en de belangrijkste overige monumenten verspreid. Mede door het mooie weer op zaterdag 10 september en een vernieuwd en  gevarieerd programma werd OMD 2011 een groot succes. (911 bezoekers tegen 386 in 2010).

Ledenwerving

Ons ‘ledenaantal’ groeide in 2011 van 570 naar 630. Die stijging is een gevolg van de vaststelling in 2010 dat we er toen per saldo slechts tien leden op vooruitgegaan waren en dat je dat eigenlijk geen groei kunt noemen. En groeien willen we omdat we vinden dat het verhaal dat wij te vertellen hebben voor nog veel meer mensen van belang is. ‘Dat kan beter’ concludeerde het bestuur daarom en bedacht een ledenwerfactie met behulp van een bijzondere uitgave van Oet Dorp en Marke 2011/3 (76 pagina’s over 200 jaar geschiedenis van de gemeente Losser). In 2008 maakten we ook zo’n sprong vooruit (van 430 naar 540 leden) na de wijziging in het formaat van ons tijdschrift en de gratis uitgave van de Bloemlezing 1993-2007. Ook nu nog ontvangen alle nieuwe leden deze bloemlezing als welkomstgeschenk.

Het kan dus wel: ledengroei. Beide keren deden we een beroep op onze leden om met een bijzondere uitgave in de hand familie, vrienden en bekenden, die dat nog niet waren, lid te maken.  De reacties die wij van nieuwe leden krijgen komen er vaak op neer dat ze eigenlijk al zo lang van plan waren zich aan te melden, dat de contributie zo laag is (€ 15 of € 18) en dat ze bang waren aan allerlei activiteiten mee te moeten doen (en dat is niet zo).

Wij willen allen die hebben bijgedragen aan de ledengroei in 2011 heel hartelijk bedanken voor hun medewerking, maar roepen ook alle leden op om door te blijven gaan. Ons doel  is: 700 leden op 31 december 2012 en om dat te bereiken kunnen we niet zonder uw hulp.

De Avonden en de Middag (excursie)

We begonnen het jaar 2011 op 3 januari met een traditioneel gezellige Niejoarsvisite. De quiz lijkt zo gemakkelijk maar valt meestal toch behoorlijk tegen. Waar haalt Stien Meijerink die vragen toch altijd vandaan? Als je in de prijzen valt ben je echt een kanjer! Ook nu weer was de zaal (bij wijze van spreken) uitverkocht.

Omdat het ruim een maand eerder (op 23 december 2010) 200 jaar geleden was dat het kerkgebouw aan het Raadhuisplein in gebruik was genomen mocht ondergetekende op 1 februari vertellen over 200 jaar protestantse kerk in Losser. Door de winterse omstandigheden (het ijzelde) viel de belangstelling een beetje tegen.

Bij de filmavond op 14 maart was de belangstelling weer erg groot. De heer Gerard Ernst volgde in 2009 de demontage van één van de oudste boerderijen in de streek (Erve Beernink) op de voet en maakte een bijzonder interessante film.

Na de jaarvergadering op zondagmiddag 3 april konden we onze leden de mogelijkheid bieden om het Huis te Breckelenkamp te bezichtigen. Het maximale aantal van 50 mensen maakte gebruik van de gastvrijheid van de heer en mevrouw Wanrooij, de huidige bewoners. Een zeer geslaagde middag.

foto Gerard Veldscholten

Leden van de Historische Kring tijdens de excursie naar het Huis te Breckelenkamp.
(foto Gerard Veldscholten)

Na de zomer kregen de sprekers van de eerste helft van het jaar een herkansing. Het winterseizoen begon op 17 oktober met een filmavond die verzorgd werd door Stien Meijerink. Stien gaf op haar eigen, enthousiaste manier commentaar bij enkele deels nog niet eerder vertoonde historische films.  De belangstelling was zeer groot. De zaal was echt helemaal vol.

En ondergetekende sloot het jaar op 21 november af met een ‘lezing met plaatjes’ over 200 jaar gemeente Losser. Voor deze avond bestond een behoorlijke belangstelling.

De belangstelling voor onze avonden is de laatste jaren duidelijk gegroeid en opmerkelijk is ook, dat naast een groot aantal vaste bezoekers elk onderwerp zijn eigen publiek trekt.

Oet Dorp en Marke

Oet Dorp en Marke is waarschijnlijk het belangrijkste medium waarmee de HKL zich profileert. Het verscheen steeds mooi op tijd aan het eind van elk kwartaal. Door de sterke ledengroei werd de oplage verhoogd van 650 naar 700 exemplaren.


Het blijft verheugend dat we er steeds vrij gemakkelijk in slagen om een kwalitatief goed tijdschrift te maken. Het aandeel van derden in de aangeboden kopij wordt echter kleiner en dat is jammer omdat daardoor ook de variatie in onderwerpen dreigt af te nemen. Bovendien legt het extra druk op redactieleden die ook een bestuurstaak vervullen.

We herhalen daarom de oproep van vorig jaar: Wie neemt de uitdaging aan om eens wat te schrijven over (bijvoorbeeld) Carnaval, de Sportwereld, het Onderwijs in Losser, de Brandweer, de Boerenorganisaties en/of de Melkfabriek? Of welk ander geschikt onderwerp ook.

In 2011 werd veel tijd en energie gestoken in het 76 pagina’s tellende najaarsnummer, dat gewijd was aan het 200 jarig bestaan van de gemeente Losser.

Wat verder nog ter tafel moet komen

Ook dit jaar ontbrak de HKL niet ‘op’ Brueghel.

Onder de titel ‘Losser vertelt’ maakt Rob Smit uit Waalre een aantal ‘professionele korte filmpjes waarin Lossernaren vertellen over onderwerpen waar zij ‘iets mee hebben’. Inmiddels zijn drie films gereed. De financiering van ‘Losser vertelt’ is in het kader van het project  Overal!Overijssel mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel en de gemeente Losser.

Niet alles wat we ons voornemen wordt altijd volgens plan gerealiseerd. Zo schreven we vorig jaar in het jaarverslag dat de Canon van Losser, waaraan we samen met De Dree Marken uit De Lutte werken, in 2011 klaar moest zijn, zodat deze als onderdeel van de Overijsselse canon op het internet gepubliceerd kon worden. Dat is niet gelukt. Terwijl ik dit schrijf zijn we echter flink gevorderd. In 2012 zal het zeker wel lukken.


Tenslotte

Er zijn veel activiteiten die zo vanzelfsprekend zijn dat we ze in het jaarverslag maar achterwege laten. Voor iedereen die aan die activiteiten heeft meegewerkt:  ONZE HARTELIJKE DANK.

Losser, februari 2012

Georg van Slageren, secretaris