Archief jaarverslag

DE HISTORISCHE KRING LOSSER IN 2013

Terug naar actuele jaarverslag   

JAARVERSLAG 2013

Ledengroei

Op 1 januari 2014 telde de Historische Kring Losser 704 leden (een jaar eerder: 672) en daarom mochten wij tijdens onze Niejoarsvisite op 6 januari 2014 mevrouw Tonny Nijhuis uit Overdinkel huldigen als ons 700-ste lid.

Onze  voorzitter Thea Evers zette Tonny Nijhuis, ons 700-ste lid in de bloemetjes. Daarnaast kreeg mevrouw Nijhuis nog een royaal pakket met door de HKL uitgegeven boeken overhandigd.

We zijn erg blij dat we in ledental blijven groeien, ook in een jaar dat we geen bijzondere acties hebben gevoerd. Dat resultaat danken we aan u - onze leden. Wij hopen dat u door wilt gaan om door middel van mond-tot-mondreclame familie, buren, vrienden en bekenden, die dat nog niet zijn, lid te maken. En als u de Niejoarsvisite heeft bezocht weet u dat we in 2014 voor onze leden twee verrassingen in petto hebben. Onze voorzitter, heeft ze aangekondigd, maar om het ook verrassingen te laten blijven heeft ze er niet bij verteld wat de verrassingen zijn…

Door lid te zijn maakt u het voor de HKL mogelijk om bestaande activiteiten uit te breiden en nieuwe te ontwikkelen. Nu de overheid meer terugtreedt en veel ‘cultuur en welzijn’ overlaat aan de burgers, die willen of moeten participeren, wordt de bijdrage van onze leden steeds belangrijker.

Bij bestaande activiteiten kunt u denken aan Oet Dorp en Marke Losser. Door de ruimere financiële armslag die nieuwe leden ons bezorgen hebben we het in 2013 aangedurfd om ons tijdschrift voortaan altijd in full colour te laten drukken en de omvang (standaard) te bepalen op 32 pagina’s (was 28). Ook denken we aan modernisering en uitbreiding van onze website.

Bij nieuwe activiteiten willen we ook mogelijkheden van het internet benutten, waarbij wij deskundig en enthousiast worden gestimuleerd door ons nieuwe bestuurslid Peter Heerink. Daarbij kunt u denken aan de digitale nieuwsbrief, waarover u elders in dit nummer meer kunt lezen. Maar ook willen we informatie m.b.t. interessante routes en punten uit (bijvoorbeeld) de Canon van Losser, plaatsen van herinnering, rijks- en gemeentelijke monumenten of de markestenen in digitale vorm aanbieden, zodat deze ook via zogenaamde ‘apps’ beschikbaar komen op mobiele telefoons. Verder willen we bij sommige van deze punten een soort  schat (‘cache’) gaan verstoppen die men dan digitaal kan gaan zoeken (geochaching).

Op deze wijze willen we ook de meer digitaal ingestelde (toekomstige) leden van dienst zijn en betrekken bij de geschiedenis van Losser. Een ander plan is om oude foto’s te gaan koppelen aan digitale kaarten, zoals google earth of history pin.

Cultuurprijs gemeente Losser 2013


Op zondag 3 november 2013 werden wij zeer aangenaam verrast omdat de (tweejaarlijkse) Cultuurprijs van de gemeente Losser aan de HKL werd toegekend. Wij zijn heel blij met deze prijs, waaraan een bedrag van € 1.000 verbonden is. Maar net zo blij zijn wij met de waardering, die hiermee tot uiting komt, zowel van onze leden (waarvan enkel ons voorgedragen hadden) alsook van de gemeente resp. de Losserse gemeenschap. De prijs leverde ons veel publiciteit op.

Plaatsen van herinnering

In  2012 waren we al begonnen met de voorbereiding van dit project. Naar buiten toe vond de start plaats op 5 maart 2013 toen aan de Deppenbroekweg 8 in Losser een klein monument werd onthuld. Op die plaats en datum werd in 1945 de verzetsstrijder Henk Brinkgreve (ridder MWO) doodgeschoten.

Het monument markeert één van de ‘Plaatsen van herinnering’. Dat project houdt in dat op meer plaatsen, waar in de periode 1940-’45 ‘iets’ is gebeurd, informatieborden geplaatst zijn.

Eén van die informatieborden staat aan het eind van de Hoge Veldweg in Glane en herinnert aan het bombardement van Glane op 15 februari 1945. Op de hierbij afgedrukte luchtfoto van Glane uit 1969 zijn nog  diverse bomkraters te zien zijn. (De Hoge Veldweg staat overigens net niet op de foto).

De in totaal 33 plaatsen van herinnering in Losser, Overdinkel en De Lutte zijn verbonden door een fietsroute. Bij deze fietsroute is een boekje gemaakt met uitgebreide informatie over de personen of gebeurtenissen, die ertoe hebben geleid dat het ‘Plaatsen van herinnering’ zijn geworden. Het boekje en de routekaart zijn in een oplage van 4000 exemplaren gedrukt en (dus) in zeer ruime kring verspreid.


De realisatie van dit prachtige project is, in samenwerking met onze zustervereniging De Dree Marken (DDM) uit De Lutte, mogelijk geworden door  een belangrijke financiële bijdrage in het kader van Burgerprojecten Nationaal Landschap Noordoost-Twente.

Los van dit project werden op 11 juli 2013 op drie plaatsen in Losser Stolpersteine geplaatst. Het was een initiatief van mevrouw Janny Meijer uit Overdinkel, waarbij de HKL in organisatorisch opzicht (maar wel van ganser harte) betrokken was. Voorafgaand aan het leggen van de ‘steentjes’ was er een bijeenkomst in de protestantse kerk, waar de heer Jules Schelvis, één van de weinige overlevenden van het vernietigingskamp Sobibor, op indringende wijze vertelde van zijn ervaringen.

De Avonden, de Middag (excursie)

We begonnen het jaar 2013 op 7 januari met onze Niejoarsvisite. Zoals altijd een zeer geanimeerde bijeenkomst. De zaal zat helemaal vol en dat betekent dat er bijna honderd bezoekers waren, die door het bestuur knieperkes en boer’njongens kregen aangeboden. Thea Evers en Jack Scholtens hadden een mooie quiz gemaakt.

Op 18 februari sprak drs. Jelle Hooiveld uit Tubbergen over Henk Brinkgreve en de Jedburghteams. Onze leden en andere belangstellenden hadden ‘massaal’ gevolg gegeven aan de oproep van het bestuur ‘dat Losser het aan de nagedachtenis van deze verzetsstrijder eigenlijk verplicht was om in groten getale de lezing bij te wonen’. De zaal was bijna vol.

Precies een maand later op 18 maart verraste Wim Evers  ons met een boeiende lezing over ‘Tafelgenoegens met een graaghe maghe en een schoon tafeldweelken’. Een beschrijving van voedsel- en drankgebruik, eetgewoonten en etiquette van de boerenstand, gegoede burgerij en adel, in de periode van 1400 tot 1650 in de noordelijke en zuidelijke Nederlanden. Hij illustreerde zijn lezing met vele afbeeldingen van miniaturen, schilderijen en voorwerpen.

De jaarvergadering werd gehouden op zondagmiddag 14 april en daarna brachten we een bezoek aan het Oorlogsmuseum in Nijverdal. Met slechts 21 deelnemers viel de belangstelling voor deze excursie wat tegen.

Na de zomer kreeg op 14 oktober mr. René Rorink uit Ootmarsum de kans om ons bij te praten over ‘De horigheid en andere aspecten van de rechtspositie van bewoners van het platteland van  Twente’. Hij deed dat op zeer innemende wijze en maakte een niet zo gemakkelijk onderwerp toch toegankelijk voor een behoorlijk grote groep belangstellenden (ook van buiten Losser).

Het jaar waarin veel aandacht werd besteed aan gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog werd op 18 november afgesloten door Huub van Sabben uit Deventer met een lezing over de rol van Nederland bij de droppings in de Tweede Wereldoorlog. Ook het ‘Englandspiel’ kwam aan de orde en er was speciale aandacht voor Twente. Er was een behoorlijke belangstelling.

Gehouden lezingen en presentaties


Regelmatig houden we echter ook zelf lezingen en in 2013 deden Thea Evers, Sietse Smit en Bennie Nijhof dat voor ons zelfs vijf keer voor bewoners van Oldenhove en Tiekerhook.

Oet Dorp en Marke

Vanaf de derde aflevering van de jaargang 2013 wordt Oet Dorp en Marke steeds in full colour gedrukt. De reguliere oplage werd verhoogd van 700 naar 750 exemplaren.

Het blijft verheugend dat we er  steeds vrij gemakkelijk in slagen om een kwalitatief goed en door onze lezers ook hoog gewaardeerd tijdschrift te maken. Regelmatig leveren ook derden een aandeel in de kopij. Toch blijven sommige aandachtsvelden  onder- of zelfs in het geheel niet belicht. We herhalen daarom de oproep van vorig jaar: Wie neemt de uitdaging aan om eens wat te schrijven over (bijvoorbeeld) Carnaval, de Sportwereld, het Onderwijs in Losser, de Brandweer, de Boerenorganisaties en/of de Melkfabriek? Maar ook bijdragen over alle andere passende onderwerpen zijn altijd van harte welkom.

Open Monumentendag

Open Monumentendag (OMD) vindt in Losser plaats met financiële steun van de gemeente en wordt georganiseerd onder auspiciën van de HKL en DDM (De Lutte). Het landelijke thema voor OMD 2013 was Macht en Pracht. Omdat echte macht en pracht in de geschiedenis van onze gemeente nauwelijks te vinden zijn, hadden wij ons eigen thema bedacht: Misbruik van macht. En dat sloeg dan  op het misbruik van macht dat er toe heeft geleid dat wij 33 Plaatsen van herinnering konden vinden die wij hebben gedocumenteerd in het gelijknamige boekje. (Zie ook hiervoor).

Open Monumentendag 2013 (zaterdag 14 september) stond in de hele gemeente in het teken van het project. De opzet was dat veel mensen op die dag de route of delen ervan zouden gaan fietsen en ook zo nu en dan zouden stilstaan bij de in het boekje beschreven gebeurtenissen en personen. Door het slechte weer (het regende de hele dag) is er van fietsen die dag niet veel gekomen.

Op 12 april 2014 is er echter een ‘herkansing ‘ mogelijk in het kader van een door Erve Kraesgenberg te organiseren familiefietstocht langs de (Losserse) plaatsen van herinnering. (Let op de publicaties in de dag- en weekbladen en).

Wat verder nog ter tafel moet komen

 

In 2013 zijn ‘we’ (d.w.z. ons bestuurslid Jack Scholtens) gestart met het digitaliseren van onze zeer omvangrijke collectie bidprentjes. Een enorme klus. Via www.historischekringlosser.nl/bidprentjes.html kunt u het project volgen, want de prentjes die gescand zijn worden direct op de website geplaatst. En in deze aflevering van Oet Dorp en Marke starten we met een rubriek waarin we steeds een bijzonder prentje met een korte beschrijving zullen publiceren.

Ook dit jaar ontbrak de HKL niet ‘op’ Brueghel.


En het hele jaar door zijn we te vinden op Facebook en op www.historischekringlosser.nl. Op Facebook hebben we inmiddels ongeveer 400 ‘volgers’, die vaak heel enthousiast reageren op (vooral) oude foto’s of actuele gebeurtenissen. Voor zover ze nog niet lid zijn nodigen we onze volgers graag uit om dat te worden.

Wat de website betreft kunnen we nog melden dat deze in 2013 door de redactie van ’t Inschrien (Oudheidkamer Twente) werd onderscheiden met een prijs. Niet zozeer voor de originaliteit, maar wel door het ‘navolgenswaardige’ feit dat wij Oet Dorp en Marke direct na verschijnen ook op onze site plaatsen. Er zijn maar weinig historische verenigingen die dat aandurven, bang als ze zijn om leden te verliezen. Wij hebben juist de indruk dat er regelmatig mensen lid worden die ons via internet ontdekken. De website trok in 2013 bijna 10.000 (!) bezoekers.

In 2013 is de Canon van Losser, waaraan we samen met De Dree Marken uit De Lutte hebben gewerkt, gereed gekomen. Op 20 februari 2013 stelde wethouder Hassing met een druk op de knop de canon op internet in werking. Sedert 6 januari 2014 is de canon uitgebreid met een Canonkijker (zie elders in dit nummer).

Losser, maart 2014

Georg van Slageren, secretaris