Archief jaarverslag

DE HISTORISCHE KRING LOSSER IN 2014

Terug naar actuele jaarverslag   

Ledengroei

Op 31 december 2014 telde de Historische Kring Losser 774 leden. Dat zijn er 70 meer dan aan het begin van het jaar.

In het jaarverslag over 2012 schreven wij, naar aanleiding van de ledengroei over de jaren 2011 en 2012, dat we tevreden zouden zijn als we op 1 januari 2015 zouden kunnen constateren dat die ledengroei zich op dezelfde wijze doorgezet had. En we rekenden uit dat we dan aan het eind van het jaar 2014 770 leden zouden moeten hebben. We kunnen dus tevreden zijn! Zelfs nog ietsje meer dan dat. Soms begrijpen we zelf niet eens goed waar die groei vandaan komt. In de laatste vier jaar rond 200 (!) leden erbij. Wij willen vooral onze huidige leden bedanken, want zij blijken onze beste ambassadeurs om familie, buren, vrienden en bekenden, die dat nog niet zijn, lid te maken.

Die ledengroei maakt het voor de HKL mogelijk om bestaande activiteiten uit te breiden en nieuwe te ontwikkelen.

Zo konden we in 2014 een extra dikke (76 pagina’s) uitgave van Oet Dorp en Marke met een oplage van 1000 exemplaren wijden aan het 60-jarig jubileum van de Losser Böggelrieders en Daansers. En als klap op de vuurpijl ontvingen alle leden, ter gelegenheid van ons eigen 45-jarig jubileum, gratis het door Frans Jacobs geschreven boek:

Recht en onrecht in de Marke Losser

De presentatie vond plaats op maandagavond 17 november op een ‘gewone’ ledenavond. De zaal was overvol. Het eerste exemplaar van het boek werd door voorzitter Thea Evers aangeboden aan de schrijver Frans Jacobs. Symbolisch, want hij vertegenwoordigde daar op eigen verzoek alle leden, die het boek daarna gratis thuis bezorgd kregen. Paula Ketz (Kets and Dogs grafisch ontwerp, Zwolle) tekende voor de vormgeving van het boek. Er is bewust voor gekozen om er een toegankelijk boek van te maken, bestemd voor een breed publiek. Voor degenen die zich wat meer in de materie willen verdiepen, zijn de 500 originele documenten, waarop het boek is gebaseerd, toegevoegd op een DVD.

Recht en onrecht in de Marke Losser

En met twee bij het boek horende fietsroutes kan men zich in de omgeving van Losser en Overdinkel op het spoor van de Marke laten zetten en in het landschap beleven wat er nu nog aan die Marke herinnert. Zo kan iedereen aan zijn trekken komen met dit prachtige boek. Het werd in een oplage van 1000 exemplaren gedrukt en van de voor de verkoop bestemde boeken resteert nog slechts een zeer beperkt aantal.

Sponsoring

De uitgave van Recht en onrecht in de Marke Losser werd financieel mede mogelijk gemaakt door het Rabo Coöperatiefonds, de Losserse Ondernemers Club, de Stichting Jordaan - van Heek  en het Juulkesfonds. Nu er voor ons bij de gemeente Losser geen mogelijkheden voor incidentele subsidies meer bestaan, zijn wij deze subsidienten extra erkentelijk voor hun (royale) steun.

Die erkentelijkheid willen we ook uitspreken naar de sponsoren, die ons steunen door hun advertenties in Oet Dorp en Marke en we onderstrepen dat door de oude uitroep: KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS.

De Avonden, de Middag (excursie) en Andere activiteiten

We begonnen het jaar 2014 op 6 januari met onze Niejoarsvisite. Zoals altijd een zeer geanimeerde bijeenkomst. De zaal zat helemaal vol met blije mensen, die door het bestuur knieperkes en boer’njongens kregen aangeboden. Thea Evers en Jack Scholtens hadden een mooie quiz gemaakt.

Op 10 februari vertelde Jan Bornebroek uit Enschede ons alles wat hij weet over ‘Boerenmagie’ en dat bleek heel wat te zijn. Het was een geslaagde en goed bezochte avond.

‘Goed bezocht en geslaagd’ is ook van toepassing op 18 maart toen we in ‘eigen beheer’ een avond over ‘Rijksmonumenten’ verzorgden. Thea Evers en Bennie Nijhof vertelden het verhaal aan de hand van een PowerPointpresentatie met veel mooie foto’s.

De Jaarvergadering werd gehouden op zondagmiddag 13 april en daarna brachten we een bezoek aan het Falkenhofmuseum in Rheine. Daar was een bijzonder interessante expositie ingericht over de adellijke familie Van Morriën, die het kasteel van 1571 tot 1799 bewoonde. De 33 deelnemers aan de excursie genoten na afloop van Kaffee mit Kuchen

Na de zomer startten we al vroeg met een lezing van drs. Dick Schluter uit Enschede over de ‘Slag om Arnhem’. De lezing vond plaats op 15 september, praktisch op de dag af 70 jaar nadat die slag begon. Er werd speciaal aandacht besteed aan de betekenis die deze slag ook voor Twente heeft gehad, waarbij ook de rol van Henk Brinkgreve werd belicht. Er was veel belangstelling voor deze avond.

Op 13 oktober vertelde Pierre Geelen over ‘Ontwerpen en bouwen voor de textielindustrie in Twente’. De heer Geelen is een zoon van de bouwer van de fabrieksschoorsteen van Van Heek in Losser en verraste ons in oktober 2010 al eens met een bijzonder interessante lezing over historische fabrieksschoorstenen. Nu kwam hij naar Losser met een presentatie over de bouw van de bijbehorende fabrieken, vooral in Twente. Pierre Geelen is een levendige verteller, die voor de tweede keer in Losser een groot en aandachtig gehoor vond.

Op 17 november was de laatste ledenavond van het jaar. Het was ook het hoogtepunt van het jaar, met de presentatie van het boek ‘Recht en onrecht in de Marke Losser’.

Regelmatig houden we echter ook zelf lezingen. Sietse Smit, Bennie Nijhof, Thea Evers en Georg van Slageren hebben diverse onderwerpen beschikbaar, die ze graag met anderen (ook buiten de HKL) willen delen. Voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met de genoemde personen of mailen naar secretaris@historischekringlosser.nl .

Oet Dorp en Marke

Oet Dorp en Marke is het belangrijkste medium waarmee de HKL zich profileert. Door de sterke ledengroei werd de reguliere oplage verhoogd van 750 naar 800 exemplaren.

Losser Böggelrieders en Daansers

Deze historische foto toont de Losser Böggelrieders en Daansers in 1954 bij de start van de Tour de France in het Olympisch stadion in Amsterdam. Helaas krijgen ze geen uitnodiging voor de Tourstart die in juli 2015 in Utrecht gaat plaatsvinden. Een gemiste kans voor de organisatie… Of passen de Böggels niet meer bij het imago van de moderne Tour?

Het herfstnummer van dit jaar was een ‘special’. Het telde maar liefst 76 redactionele pagina’s en verscheen in een oplage van 1000 exemplaren. Dit nummer was helemaal gewijd aan het 60-jarig jubileum van de Losser Böggelrieders en Daansers. Verschillende ‘Böggels’ en andere gastschrijvers leverden bijdragen voor dit nummer. De redactie van Oet Dorp en Marke heeft aan het maken van deze ‘special’ en aan de samenwerking met de Böggels veel plezier beleefd (en dat was wederzijds hebben we begrepen).

Het blijft verheugend dat we er  steeds vrij gemakkelijk in slagen om een kwalitatief goed en door onze lezers ook hoog gewaardeerd tijdschrift te maken. Regelmatig leveren ook derden een belangrijk aandeel in de kopij.

Open Monumentendag

Open Monumentendag (OMD) vindt in de gemeente Losser plaats met financiële steun van de gemeente en wordt georganiseerd onder auspiciën van de HKL en DDM (De Lutte). Het landelijke thema voor OMD 2014 was Op Reis. In Losser waren op de zaterdag de gebruikelijke monumenten open gesteld. Het Syrisch-Orthodoxe klooster in Glane trok de meeste belangstellenden met een rondleiding voor 110 personen. In de Lutte vond op de zondag (14 september) op het voorterrein van Dorpsboerderij erve Boerrigter een manifestatie plaats van mobiel erfgoed. Men kreeg daar een indruk van de wijze van vervoer door de jaren heen. Tentoongesteld werden oude auto’s (oldtimers), motoren, brom(fietsen) en rijtuigen zoals ze voornamelijk gebruikt werden op het platte land (o.a. koetsen), maar ook twee oude autobussen en een replica van de eerste Benz uit 1886. En binnen, in de boerderij, was een foto-expositie van mobiel erfgoed en oude handels(Hessen)wegen te bezichtigen.

Wat verder nog ter tafel moet komen

Ook dit jaar ontbrak de HKL niet bij de Oldtimershow op het terrein van steenfabriek De Werklust en op  ‘Brueghel‘. En voor het eerst waren we ook met een kraam present tijdens het Euregiofeest in Overdinkel. En het loont om op die dagen zichtbaar te zijn. In totaal konden we tijdens deze drie evenementen bijna 40 nieuwe leden inschrijven.

Over zichtbaarheid gesproken: Sinds de lancering van het nieuwe huis-aan-huisblad ‘De Week van Losser’ in september 2014 krijgen we in dat blad bijna maandelijks ruimte voor een kort artikel met een mooie foto. Wij proberen met onze bijdragen aansluiting te vinden bij  ‘historische actualiteit’. Zo hebben we in de afgelopen maanden aandacht kunnen geven aan gebeurtenissen in Losser en Glane uit de laatste oorlogsmaanden, nu precies zeventig jaar geleden.

En het hele jaar zijn we dag en nacht te vinden op Facebook en op onze website (www.historischekringlosser.nl). En vergeet ook niet op die site eens een kijkje te nemen in onze verzameling met bidprentjes. Jack Scholtens heeft er (medio februari) al meer dan 14.000 gedigitaliseerd .

Losser, maart 2015

Georg van Slageren

(secretaris)