Archief 'Het meisje in de Froenstraat' ...

en andere Lossernaren

het meisje in de Froenstraat

 

Herman Joseph Anthonius (Herman) Nijhuis
Foto van de maand juni 2012

Onder de titel ‘Het meisje in de Froenstraat’ is de Historische Kring Losser in april 2004 begonnen aan een project dat op 1 november 2005 heeft geleid tot de uitgave van een zeer bijzonder (foto)boek.

In de jaren 1979 tot 1995 maakte ons lid de heer Norbert Klein, destijds actief in de - helaas ter ziele gegane - ‘Hifo’ (Historische Fotoclub Losser), een serie van meer dan honderd portretten van bekende en minder bekende Lossernaren.

Het boek, waarvan in 2 drukken, ruim 900 exemplaren beschikbaar waren was binnen een halfjaar uitverkocht. Daarom tonen wij nu elke maand een andere foto uit het boek, met de bijbehorende tekstpagina.
In het archief zijn de namen van de geportretteerden opgenomen.

In juni 2012 was de beurt aan: Herman Joseph Anthonius (Herman) Nijhuis

Herman Nijhuis, bijgenaamd “Nijhoes Herman”, werd geboren op 23 december 1918 in De Lutte op de “boerderij Nijhuis” aan de huidige Rhododendronlaan. Zij vader was politiek actief en maakte van 1919 tot 1941 deel uit van de Losserse gemeenteraad. In de periode van 1934 tot 1941 was hij wethouder en er werd op de boerderij bij Nijhuis dan ook veel over politiek gesproken.

Herman ging na de lagere school naar de land- en tuinbouwschool, om daarna te gaan werken bij zijn vader op de boerderij.

Zij vader overleed in 1942 en toen werd Herman benoemd in de functie van zijn vader als kantoorhouder van de Stichting tot uitvoering van landbouwmaatregelen te Oldenzaal. Hij werd daar Districtsbureauhouder.

Maar het vele praten over de politiek had zijn uitwerking niet gemist: de zoon trad in de voetsporen van de vader. Hij kwam in 1946 in de gemeenteraad, zevenentwintig jaar oud en als zodanig het jongste lid. Hij maakte ook al deel uit van de noodraad die vanaf de bevrijding tot september 1946 fungeerde.

In 1953 werd hij wethouder na een tweede stemming omdat bij de eerste een onjuistheid was begaan. Het werk werd een veelvoud van wat zijn vader had meegemaakt. Toen kwam hooguit eens per week de gemeentebode bij de familie Nijhuis aan huis om de stukken te laten tekenen. En verder ging de wethouder een enkele keer voor een paar uur naar het gemeentehuis.

Op 13 november 1965 vierde Herman Nijhuis zijn koperen wethouders-jubileum en kreeg als dank tijdens de raadsvergadering van 23 november een autoradio aangeboden.

Op zaterdagmorgen 4 september 1971werd hij in een bijzondere openbare raadsvergadering gehuldigd in verband met zijn vijfentwintig jarig jubileum als raadslid, samen met W.P. Game. Burgemeester van de Sandt memoreerde in zijn toespraak dat er in die periode ruim 1000 woningwetwoningen waren gebouwd, 100 km weg verhard was, 10 scholen werden gebouwd en dat er verder gymnastieklokalen, bibliotheekgebouwen, 10 sportvelden en een sporthal werden gerealiseerd.

Hij stopte uiteindelijk met het wethouderschap in 1979 vanwege het vele werk voor het Districtsbureau in Oldenzaal, waarbij inmiddels zeven gemeenten waren aangesloten. Na eenenveertig dienstjaren is hij daar in 1983 met pensioen gegaan.

Herman Nijhuis wordt gekenschetst als iemand die zijn werk verrichtte zonder daarbij op de voorgrond te treden. Hij kreeg eerst Sociale Zaken, maar later beheerde hij de portefeuille Openbare Werken. De verstandhouding tussen dorp Losser en de kerkdorpen ging hem ook zeer ter harte. Als inwoner van De Lutte wist hij uit eigen ervaring dat velen in de buurtdorpen zich vaak afzetten tegen dorp Losser. Hij kreeg daarmee te maken met name wat betreft de woningbouw. Maar hij stond voor de taak om van het dorp Losser met de vroegere lintbebouwing een afgerond geheel te maken.

Herman Nijhuis had verschillende nevenfuncties. Hij was bestuurslid en secretaris van de C.A.V.V. (Coöperatieve aan- en verkoopvereniging, ontstaan uit de ABTB, die elk dorp kende), secretaris van de Ruilverkaveling Denekamperveld en eerste lid van de Pachtkamer van het Kantongerecht Enschede. Bij de fokveevereniging de Zwartbonte te Oldenzaal, die uitging van de Melkfabriek, vervulde hij het voorzitterschap. Ook maakte hij als afgevaardigde van de gemeente Losser deel uit van het bestuur van de toenmalige Twenteraad, een van de vele pogingen om in Twente meer bestuurlijke eenheid tot stand te brengen.

Herman Nijhuis trouwde met Dina Geertruida Oude Lohuis. Hij is overleden op 20 november 2010.