Archief 'Het meisje in de Froenstraat' ...

en andere Lossernaren

het meisje in de Froenstraat

 

Postma Sjoerd
Foto van de maand april 2013

Onder de titel ‘Het meisje in de Froenstraat’ is de Historische Kring Losser in april 2004 begonnen aan een project dat op 1 november 2005 heeft geleid tot de uitgave van een zeer bijzonder (foto)boek.

In de jaren 1979 tot 1995 maakte ons lid de heer Norbert Klein, destijds actief in de - helaas ter ziele gegane - ‘Hifo’ (Historische Fotoclub Losser), een serie van meer dan honderd portretten van bekende en minder bekende Lossernaren.

Het boek, waarvan in 2 drukken, ruim 900 exemplaren beschikbaar waren was binnen een halfjaar uitverkocht. Daarom tonen wij nu elke maand een andere foto uit het boek, met de bijbehorende tekstpagina.
In het archief zijn de namen van de geportretteerden opgenomen.

In april 2013 was de beurt aan: Sjoerd Postma

Sjoerd Postma werd geboren op 21 december 1912 in Lemelerveld. Zijn ouders waren Friezen en keerden in 1918 terug naar Friesland.

Na de lagere school in Exmorra (bij Bolsward) ging Sjoerd werken op de boerderij van een oom in Wommels. Hij gebruikte de lange winteravonden, als er op de boerderij toch weinig te doen was, voor het volgen van cursussen. Hij behaalde zo een boekhouddiploma en leerde typen.

Tijdens zijn militaire diensttijd kwam Sjoerd Postma tot het inzicht dat zijn toekomst niet op de boerderij lag maar dat het zijn roeping was om zendeling te worden. Omdat hij de noodzakelijke vooropleiding miste, ging hij na zijn diensttijd studeren aan het instituut “Ruimzicht” in Doetinchem. Hij maakte de opleiding daar niet af maar deed een jaar na zijn vertrek met succes Staatsexamen gymnasium. In 1939 ging hij in Utrecht theologie studeren. Het studiegeld moest hij gedeeltelijk zelf verdienen als journalist en corrector.

In de Tweede Wereldoorlog werd Nederland afgesneden van zijn ‘zendingsvelden’. De tijdsomstandigheden maakten een toekomst als zendeling erg onzeker en Sjoerd moest noodgedwongen binnen Nederland zijn studie in praktijk gaan brengen. Daardoor was hij na afronding van zijn theologiestudie in 1944 eerst enige tijd als “kandidaat-dominee” werkzaam in Oldenzaal. Nog in hetzelfde jaar kreeg hij een “beroep” naar Oud-Schoonebeek waar hij tot 1949 zou blijven. In 1946 trouwde hij daar met Bep Stoltenberg, die onderwijzeres was aan de lagere school in Nieuw-Schoonebeek. Zij kregen vier kinderen, drie meisjes en een jongen. De zoon, Okke, zou in de voetsporen van zijn vader treden en is ook predikant geworden (in de First Reformed Church in America).

In 1949 bracht de Hervormde gemeente van Losser een beroep uit op dominee Sjoerd Postma en op 1 mei 1949 deed hij hier zijn intrede als predikant. Hij zou in Losser blijven tot zijn emeritaat in 1976. Dominee Postma kwam in een gemeente, waarbij 98% van de kerkgangers bestond uit fabrieksarbeiders. Predikant zijn in een overwegend katholieke gemeenschap als Losser heeft voor hem nooit een probleem gevormd. Hij gaf ook godsdienstonderwijs aan de r.k.-mavo. In een interview zegt hij, dat hij “hier een prachtige tijd heeft gehad en ook zijn vrouw en kinderen hebben zich hier vanaf het begin thuis gevoeld. Tenslotte verschilt de Fries niet zóveel van de Twentenaar. Bovendien vonden we hier veel streekgenoten”. Een belangrijke gebeurtenis in de ambtsperiode van dominee Postma was de verkoop van de oude pastorie aan de burgerlijke gemeente. Op nagenoeg dezelfde plek verrees het nieuwe gemeentehuis. Ook de restauratie van de hervormde kerk en de daarnaast gelegen akkerburgerwoning in 1954-1955 is een mijlpaal uit die periode. Het huis naast de kerk onderging met behoud van het oude aanzien een complete metamorfose, zodat het geschikt werd voor kerkelijke doeleinden. Het Aleida Leurinkhuis, zoals het vanaf die tijd werd genoemd, hield de naam in ere van de domineesvrouw, die bekend werd door haar dagboek, dat de periode bestrijkt van 1698 tot 1750. De bouw van de nieuwe christelijke school in 1957 was een andere belangrijke gebeurtenis, die dominee Postma in Losser heeft mogen meemaken.

Tijdens zijn afscheidsreceptie vertelde de dominee dat hij 3167 diensten had geleid, 812 kinderen had gedoopt, 576 begrafenissen had geleid en 402 jonge lidmaten had kunnen inschrijven.

Na zijn pensionering bleef dominee Postma met zijn vrouw in Losser wonen. Hij kwam op 4 juni 1982 door een verkeersongeluk om het leven. Mevrouw Postma overleed twee jaar later.