Archief 'Het meisje in de Froenstraat' ...

en andere Lossernaren

het meisje in de Froenstraat

 

Pastoor Schrijver
Foto van de maand december 2013

Onder de titel ‘Het meisje in de Froenstraat’ is de Historische Kring Losser in april 2004 begonnen aan een project dat op 1 november 2005 heeft geleid tot de uitgave van een zeer bijzonder (foto)boek.

In de jaren 1979 tot 1995 maakte ons lid de heer Norbert Klein, destijds actief in de - helaas ter ziele gegane - ‘Hifo’ (Historische Fotoclub Losser), een serie van meer dan honderd portretten van bekende en minder bekende Lossernaren.

Het boek, waarvan in 2 drukken, ruim 900 exemplaren beschikbaar waren was binnen een halfjaar uitverkocht. Daarom tonen wij nu elke maand een andere foto uit het boek, met de bijbehorende tekstpagina.
In het archief zijn de namen van de geportretteerden opgenomen.

In december 2013 was de beurt aan: B.H.M. Schrijver

De latere pastoor B.H.M. Schrijver werd geboren op 23 november 1928. Hij had een zogenoemde “late roeping”en werd op 24 juni 1967 tot priester gewijd. Hij was onder meer kapelaan te Wierden.Vanuit de parochie “Pannerden, Herwen en Aerdt”, gemeenten die in 1985 opgingen in de gemeente Rijnwaarden, kwam pastoor Schrijver in september 1993 naar Overdinkel, samen met zijn huisgenote zuster Antrudis. Zijn officiële installatie vond plaats op zondag 12 september onder grote belangstelling van de parochianen van de H. Gerardus Majella parochie. De ruim 2400 parochianen waren heel blij om met pastoor Schrijver weer een parochieherder in hun midden te hebben.

Zijn voorganger was pastoor J.B.G. Smits. In de drie jaar dat desze in Overdinkel is geweest, had hij veel steun van zuster Castissima, behorende tot de Zusters OLV van het H. Hart en voormalig hoofd van de Pax-Christi school. Zij had binnen de parochie een pastorale functie. Tien maanden was er geen pastoor en in die periode heeft zuster Castissima  een groot deel van de pastorale taken op zich genomen.

Joke Küpers omschrijft in haar “Kroniek van de H. Gerardus Majella parochie”, pastoor Schrijver als een “rustige, vriendelijk man, voor wie het priesterschap alles betekende”. Hij was er een voorstander van om zoveel mogelijk de parochianen te betrekken bij het pastoraat en de liturgische vieringen, maar dat vereiste veel communicatie. Dat ging bij alle betrokkenen niet altijd goed en spanningen en tegenstellingen waren het gevolg. Uiteindelijk werd het pastoor Schrijvers toch allemaal te veel. Hij bleef maar tweeëneenhalf jaar in Overdinkel en besloot op zevenenzestig jarige leeftijd, op 5 mei 1996 met emeritaat te gaan. Zijn vertrek en het feit dat het bisdom in november 1996 zuster Castissima, nadat zij achtendertig jaar als parochieassistente in Overdinkel werkzaam was geweest, haar pastorale functie ontnam, leidde tot veel commotie en pijn binnen de parochiegemeenschap. Ogenschijnlijk leken de meest noodzakelijke dingen binnen de parochie wel door te gaan, maar daarvoor moest wel vaak een beroep worden gedaan op de assistentie van mensen van buiten de parochie. In oktober 1998 kon de situatie weer wat genormaliseerd worden, maar het duurde nog tot 5 september 1999, voordat de huidige pastoor Alphons G. ter Beke zijn intrede deed.

Pastoor Schrijver staat op de foto afgebeeld voor het hoofdaltaar van de H. Gerardus Majellakerk met op de achtergrond de oude muurschilderingen, met voorstellingen van onder meer God, de discipelen en enkele harpspelers. De wandschilderingen waren in 1961 met meerdere lagen verf bedekt en men ging er van uit dat ze niet meer te redden zouden zijn. In 1987 werd het kunstwerk van de hand van W. Zrifferer toch weer gerestaureerd, een reddingsoperatie die  15.000 kostte, een bedrag dat voor het grootste gedeelte door de parochianen werd opgebracht.

Pastoor Schrijver vertrok na zijn emeritaat naar zijn geboortestreek Salland. Hij werd assistent-priester in de H. Cyriacusparochie in Hoonhorst bij Dalfsen.